Ligt Lezen & Spellen Nieuws

‘Niet de schrijver, maar de lezer moet fantasie hebben.’


Harry Mulisch
Met LIGT Lezen & Spellen bied ik u scholing, advies, begeleiding en coaching voor het basisonderwijs:
- bij het werken met de methodiek Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen
- bij het implementeren van uw nieuwe methode op het gebied van taal, (aanvankelijk) lezen en/of spellen
- bij het vergroten van de effectiviteit van uw lessen
- bij het borgen van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
- bij uw didactische vraagstukken

LIGT Lezen& Spellen is:
- scholingspartner van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen
ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN

- scholingspartner van Malmberg


De vijf kernwaarden van LIGT:


Positief
Ik geloof in de kracht van het goede. Tijdens mijn begeleiding ga ik graag uit van de positieve factoren die in een klas en/of team aanwezig zijn om die vervolgens te versterken.

Persoonlijk
Persoonlijk contact vind ik belangrijk. Ik start met kennismaken, horen wat uw wensen zijn en bespreken hoe de specifieke situatie is; zo kan ik mijn aanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw vraag. Afhankelijk van de wensen, situatie en inhoud bespreken we of advies, begeleiding, coaching en/of training de meest effectieve aanpak is voor uw team. Ik ben een open en toegankelijk persoon, eigenschappen die bijdragen aan een prettig persoonlijk contact.

Betrouwbaar
Betrouwbaarheid begint voor mij bij een zorgvuldige voorbereiding en daarbij de focus te leggen op wat het advies, de begeleiding, de coaching en/of training op moet gaan leveren. Tevens maak ik met u afspraken over de aanpak en de wijze waarop we met u en uw team gaan samenwerken. En natuurlijk ook over tijd, geld en kwaliteit. Op deze manier weet u vooraf waar u aan toe bent.

Professioneel
Elke dag geniet ik van de nieuwe kennis die ik opdoe. Dit gebeurt vooral tijdens mijn bezoeken aan al die verschillende scholen, door het regelmatig bezoeken van seminars, congressen en bijeenkomsten, maar ook door het lezen van boeken en sites over onderwijs, lezen, spellen, woordenschat én het lezen van/over kinderboeken. Deze leerhouding breng ik graag over op de leerkrachten die ik dagelijks tegenkom.

Oplossingsgericht
Er bestaan algemene knelpunten, maar elk team heeft zo ook zijn eigen specifieke punten. Eén van mijn krachten is dat ik snel boven tafel heb waar de knelpunten zitten en deze vervolgens weet te vertalen in concrete en op maat gesneden oplossingen.


LIGT Lezen& Spellen is scholingspartner van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen.


ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN
ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN
Uitgangspunten
- De methodiek kan bij elke methode gebruikt worden.
- Heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie bij elk onderdeel om falen te voorkomen. De instructie werkt dan preventief. Daarna volgen inoefening en gerichte feedback. Op deze manier ervaren de kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in het leren te hebben en te houden.
- De aanpak is groepsgewijs. Alle kinderen zijn op de hoogte van de basisinformatie.
- Differentiatie vindt binnen elk kernonderdeel plaats naar moeilijkheid, meer of minder visuele of motorische ondersteuning (adaptief).
- Spelling krijgt vanaf het begin evenveel aandacht als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt eigen instructie- en oefenmomenten.
- Bestaande methodes worden omgezet naar een klanksynthese aanpak.
- In de niet-klankzuivere periode worden de woorden geordend op overeenkomstige lees-schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.
- Ordening als denkkader zodat kinderen leren waarom woorden zo gelezen of geschreven moeten worden.
- Multisensorieel: het visuele, motorische en auditieve kanaal wordt zoveel mogelijk ingeschakeld.

Basiscursus
1 dag de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
1 dag de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees- en spellingtoetsen
Voortgezet
1 dag verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen.

Doorgaande lijn groep 2-3
½ dag oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 ontstaat.

Borgen
- Klassenbezoeken en nabespreking met behulp van een kijkwijzer en kijk-kaart.
- Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles bespreken. We bekijken de beelden met behulp van een kijkwijzer. Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en steeds meer vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden.
- Meehelpen met borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken te leren invullen; nakijken en bespreken, enzovoort.


LIGT Lezen& Spellen is scholingspartner van Malmberg.


SCHOLINGSPARTNER MALMBERG

Als Malmberg scholingspartner geef ik scholing aan basisschoolleerkrachten over de Malmberg lesmethodes.
Ik ben gecertificeerd partner voor de methode Staal.